Frankfurt thuishaven
Europese Antiwitwasautoriteit

20 maart 2024


Frankfurt wordt de thuisbasis van de nieuwe EU-Autoriteit voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AMLA). De Raad en het Europees Parlement hebben namelijk op 22 februari 2024 een akkoord bereikt over de zetel van deze toekomstige autoriteit, die geschat wordt half januari 2025 operationeel te zijn. De keuze van de zetel is een cruciale laatste stap in de vestiging van de nieuwe autoriteit. AMLA zal 400 personeelsleden tewerkstellen en zal zowel directe als indirecte bevoegdheden bezitten om toezicht te houden op meldingsplichtige entiteiten en kan in functie hiervan zelfs sancties opleggen. Concreet zal zij optreden als toezichthouder en daarnaast de samenwerking faciliteren tussen verscheidene financiële inlichtingseenheden die betrokken zijn bij antiwitwasbestrijding. Doel hiervan is het verbeteren van de kwaliteit van de financiële inlichtingen, die de basis vormen voor rechtshandhavingsinstanties.

Kort samengevat, zal AMLA volgende zaken behartigen:

(1) Toezichttoetsingen en –beoordelingen en ontwikkeling van een systeem om de risico’s en kwetsbaarheden van de onderworpen entiteiten te beoordelen;

(2) Toetsing of financiële toezichthoudende overheden over voldoende middelen en bevoegdheden beschikken om taken uit te voeren;

(3) Coördinerend toezicht op niet-financiële toezichthoudende overheden;

(4) Uitvoeren van gezamenlijke analyses door de FIE’s (Financiële Intelligentie Eenheden zoals de CFI);

(5) Direct toezicht (geselecteerde onderworpen entiteiten) en indirect toezicht.

De keuze voor Frankfurt als zetel van AMLA is het resultaat van een transparant, eerlijk en billijk selectieproces. De definitieve goedkeuring van de zetellocatie zal worden opgenomen in de AMLA-verordening.

De oprichting van AMLA maakt deel uit van de bredere hervorming van het EU-kader voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, zoals voorgesteld in een pakket van wetgevingsvoorstellen dat op 20 juli 2021 door de Commissie is gepresenteerd, beter gekend als het EU AML Package. De Raad en het Parlement bereikten op 13 december 2023 een voorlopig akkoord over de AMLA-verordening, dat deel uitmaakt van het EU AML Package, waaronder ook de AML Verordening en de 6e AML Richtlijn ressorteren.

Het selectieproces voor de zetel van de AMLA nam aanvang nadat het Europees Hof van Justitie had geoordeeld dat het bepalen van de locatie van Europese agentschappen een bevoegdheid is van de Europese Unie.

Negen lidstaten dienden hun kandidatuur in om de thuishaven te worden voor AMLA, waaronder ook België. Na herhaaldelijke overwegingen en openbare hoorzittingen hebben de Raad en het Parlement gestemd en werd Frankfurt verkozen.