Algemene voorwaarden

Deze overeenkomst is van toepassing tussen u, de gebruiker van de website en AMLCO BV, de eigenaar van de website.  Uw instemming om te voldoen aan en gebonden te zijn aan artikels 1, 2, 4 – 11 en 15 – 25 van deze algemene voorwaarden wordt geacht plaats te vinden bij uw eerste gebruik van de website.  Artikels 3 en 12 – 14 zijn alleen van toepassing op de verkoop van onze diensten.  Indien u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, dient u het gebruik van deze website onmiddellijk te staken.

Geen enkel deel van deze website is bedoeld als een contractueel aanbod dat kan worden aanvaard.  U gaat een overeenkomst aan voor het kopen van één of meerdere opleidingen zoals bepaald op uw offerte en/of factuur.  Deze overeenkomsten zijn onderhevig aan de algemene verkoopvoorwaarden.

1. Definities en interpretatie

In deze overeenkomst hebben de volgende termen de volgende betekenis:
"Account": betekent gezamenlijk de persoonlijke informatie, betalingsinformatie en inloggegevens die door gebruikers worden gebruikt om toegang te krijgen tot bepaalde inhoud op de websitey;
"Inhoud": alle tekst, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, audio, video, software, gegevenscompilatie en elke andere vorm van informatie die verschijnt op of deel uitmaakt van deze website;
"Faciliteiten": betekent gezamenlijk alle online faciliteiten, tools, diensten, of informatie die AMLCO BV beschikbaar stelt via de website, nu of in de toekomst;
"Diensten": betekent de diensten (opleidingen) die voor u beschikbaar zijn via deze website, met name het gebuik van het eigen e-learningsplatform van AMLCO BV;
"Betalingsinformatie": alle details die nodig zijn voor de aankoop van Diensten via deze website.  Dit omvat, maar is niet beperkt tot, creditcard- / debetkaartnummers, bankrekeningnummers en sorteercodes;
"Zetel": betekent onze maatschappelijke zetel Eikenenweg 73 - 3520 Zonhoven;
"Systeem": betekent elke online communciatie-infrastructuur die AMLCO BV ter beschikking stelt via de website, nu of in de toekomst.  Dit omvat, maar is niet beperkt tot, webgebaseerde e-mail, prikborden, live chatfaciliteiten en e-maillinks;
"Gebruiker" / "Gebruikers": elke derde partij die toegang heeft tot de Website en niet in dienst is van AMLCO BV en handelt in de uitoefening van zijn arbeidsovereenkomst;
"Website": betekent de website die u momenteel gebruikt (www.amlco.eu) en alle subdomeinen van deze site; 
"Wij/ons/onze": Betekent AMLCO BV, een onderneming opgenomen in de kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0752.613.201 met maatschappelijke zetel te Eikenenweg 73 - 3520 Zonhoven.

2. Leeftijdsbeperking

Personen jonger dan 18 jaar mogen deze website vrij gebruiken. Betalingsinformatie moet worden verstrekt door of met toestemming van een volwassene.

3. Zakelijke klanten

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op klanten die de Diensten aanschaffen in het kader van hun zakelijke activiteiten.

4. Intellectuele eigendom

 • 4.1 Behoudens de uitzonderingen in artikel 5 van deze algemene voorwaarden, is alle inhoud op de Website, tenzij geüpload door derde partijen, inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, grafische afbeeldingen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, geluidsclips, videoclips, gegevenscompilaties, pagina-indelingen, onderliggende code en software eigendom van AMLCO BV, zijn gelieerde ondernemingen of andere relevante derde partijen.  Door de Website te blijven gebruiken, erkent u dat dergelijk materiaal wordt beschermd door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten en andere wetten.
 • 4.2 Onder voorbehoud van artikel 6 mag u materiaal van de Website niet reproduceren, kopiëren, verspreiden, opslaan of op enige andere manier hergebruiken, tenzij anders aangegeven op de Website of tenzij u onze uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming hebt om dit te doen.

5. Intellectuele eigendom van derde partijen

 • 5.1 Voor zover van toepassing en tenzij anders, uitdrukkelijk, aangegeven, behoren alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot copyright en handelsmerken, productafbeeldingen en beschrijvingen, toe aan de fabrikanten of distributeurs van dergelijke producten.
 • 5.2 Onder voorbehoud van artikel 6 mag u dergelijk materiaal niet reproduceren, kopiëren, distribueren, opslaan of op enige andere manier hergebruiken, tenzij anders aangegeven op de Website of tenzij u hiervoor uitzonderlijke schriftelijke toestemming hebt verkregen van de relevante fabrikant of leverancier.

6. Eerlijk gebruik van intellectuele eigendom

Materiaal van de website mag niet zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt. Indien een wettelijke uitzondering van toepassing zou zijn, dient steeds en voorafgaand aan het gebruik melding gemaakt te worden.

7. Links naar andere websites

Deze Website kan links naar andere sites bevatten.  Tenzij uitdrukkelijk vemeld, vallen deze sites niet onder de controle van AMLCO BV of van gelieerde ondernemingen.  Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites en wijzen elke aanspraakelijkheid af voor alle vormen van verlies of schade die voortvloeien uit het gebruik ervan.  Het opnemen van een link naar een andere site impliceert geen goedkeuring van de site of van degene die ze beheert.

8. Links naar de Website

Diegenen die een link naar deze website willen plaatsen, mogen dit alleen doen naar de startpagina, www.amlco.eu, zonder onze voorafgaande toestemming.  Voor zogenaamde 'deep links' (d.w.z. links naar specifieke pagina's binnen de Website) is onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vereist.  Neem voor meer informatie contact op via e-mail op info@amlco.eu of bel ons op het nummer 03/361 01 30.

9. Gebruik van communicatiefaciliteiten op de Website

 • 9.1 Wanneer u communicatiesystemen op de Website gebruikt, dient u dit te doen in overeenstemming met de volgende regels.  Indien u zich niet aan deze regels houdt, kan uw account eenzijdig worden opgeschort of gesloten:
 • 9.1.1 U gebruikt geen obscene of vulgaire taal;
 • 9.1.2 U mag geen inhoud plaatsen die onwettig of anderszins aanstootgevend is.  Dit omvat, maar is niet beperkt tot, inhoud die beledigend bedreigend, intimiderend, lasterlijk, seksistisch of racistisch is;
 • 9.1.3 U mag geen inhoud plaatsen die bedoeld is om tot geweld aan te zetten of om geweld aan te moedigen;
 • 9.1.4 Het wordt geadviseerd dat inzendingen worden geplaatst in de Nederlandse of Franse taal.  Wij zijn immers niet in staat om te reageren op vragen of posts die in een andere taal werden ingediend;
 • 9.1.5 De middelen waarmee u zich identificeert mogen deze Algemene voorwaarden of enige toepasselijke wetgeving niet schenden;
 • 9.1.6 U mag zich niet voordoen als iemand anders, in het bijzonder niet als medewerker of vertegenwoordiger van AMLCO BV of een gelieerde onderneming; en
 • 9.1.7 U mag het systeem of de Website niet gebruiken voor ongeautoriseerde massacommunicatie zoals "spam" of "junkmail".
 • 9.2 U erkent dat AMLCO BV zich het recht voorbehoudt om alle communicatie die via het systeem of de Website verloopt te controleren.
 • 9.3 U erkent dat AMLCO BV kopieën kan bewaren van alle communicatie die aan ons of via ons systeem is gedaan.
 • 9.4 U erkent dat alle informatie die u ons via ons systeem stuurt, op enigerlei wijze door ons kan worden gewijzigd en u doet hierbij afstand van uw morele recht om te worden geïdentificeerd als de auteur van dergelijke informatie. Eventuele beperkingen die u wenst op te leggen aanons met betrekking tot dergelijke informatie, moeten vooraf aan ons worden meegedeeld.  Wij behouden ons het recht om dergelijke voorwaarden en bijbehorende informatie te weigeren.

10. Accounts

 • 10.1 Om diensten op de Website aan te schaffen en om bepaalde andere delen van het systeem te gebruiken moet u een Account aanmaken die bepaalde persoonlijke gegevens en Betalingsinformatie bevat die kunnen variëren op basis van uw gebruik van de Website. Door deze website te blijven gebruiken, verklaart en garandeert u dat:
 • 10.1.1 alle informatie die u verstrekt nauwkeurig en waarheidsgetrouw is; 
 • 10.1.2 u toestemming heeft om Betalingsinformatie te bevestigen daar waar toestemming vereist zou zijn;
 • 10.1.3 u deze informatie up-to-date zal houden.  Het aanmaken en gebruik van een Account is een verdere bevestiging van uw engagement.
 • 10.2 Het wordt sterk aanbevolen dat u uw accountgegevens, met name uw gebruikersnaam en wachtwoord, niet deelt.  Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die is opgelopen als gevolg van het delen van uw accountgegevens.  Als u een gedeelde computer gebruikt, is het raadzaam uw accountgegevens niet op te slaan in uw internetbrowser. 
 • 10.3 Als u redenen heeft om aan te nemen dat uw accountgegevens zonder toestemming door iemand anders zijn verkregen, dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen om uw Account op te schorten en eventuele niet-geautoriseerde bestellingen of betalingen die mogelijk in behandeling zijn, te annuleren.  Houd er rekening mee dat bestellingen of betalingen alleen kunnen worden geannuleerd totdat de levering van de Diensten is begonnen.  In het geval dat een ongeoorloofde levering begint voordat u ons op de hoogte heeft gesteld van de ongeoorloofde aard van de bestelling of betaling, kunnen kosten in rekening worden gebracht vanaf het begin van de dienstverlening tot de datum waarop u ons op de hoogte heeft gesteld.
 • 10.4 Bij het kiezen van uw gebruikersnaam moet u zich houden aan de voorwaarden die opgenomen zijn in artikel 9.  Als u dit niet doet, kan dit leiden tot opschorting en/of verwijdering van uw Account, zonder terugbetaling van reeds betaalde bedragen.

11. Beëindiging en annulatie van Accounts

 • 11.1 Ofwel AMLCO BV of u kan uw Account beëindigen.  Wanneer uw Account beëindigd wordt, wordt u hiervan op de hoogte gebracht en zal een reden van beëindiging gegeven worden.  Niettegenstaande het voorgaande, behouden wij ons het recht voor om te beëindigen zonder opgaaf van redenen.
 • 11.2 Als we uw Account beëindigen, worden alle lopende of bestellingen en betalingen geannuleerd en wordt de levering van Diensten niet gestart.

12. Diensten, prijzen en beschikbaarheid

 • 12.1 Hoewel wij er alles aan doen om ervoor te zorgen dat alle algemene beschrijvingen van Diensten, beschikbaar bij AMLCO BV, overeenkomen met de feitelijke Diensten, zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen van deze beschrijvingen aangezien de exacte aard van de Diensten kan variëren afhankelijk van op uw individuele vereisten en omstandigheden.  Dit sluit onze  aansprakelijkheid niet uit voor fouten die het gevolg zijn van nalatigheid van onze kant en verwijst alleen naar variaties van de juiste Diensten en niet naar de verzameling van al onze Diensten. Wij verwijzen hiervoor verder naar artikel 13.8. 
 • 12.2 Waar dit van toepassing zou zijn, moet u de gewenste Diensten selecteren.
 • 12.3 Wij verklaren noch garanderen dat Diensten te allen tijde beschikbaar zullen zijn en kunnen de beschikbaarheid niet noodzakelijk bevestigen totdat uw Bestelling is bevestigd.  Beschikbaarheidsindicaties worden niet op de website gegeven.
 • 12.4 Alle prijzen die op de website vermeld worden zijn correct op het moment dat deze online komen.  Wij behouden ons het recht voor om prijzen te wijzigen en speciale aanbiedingen te lanceren.  
 • 12.5 In het geval dat prijzen worden gewijzigd in de periode tussen het plaatsen van een bestelling en het verwerken van die bestelling door onze medewerkers, geldt de prijs die op het moment van bestelling geldig was.
 • 12.6 Alle prijzen op de website zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.  

13. Bestellingen en leveringen van Diensten

 • 13.1 Geen enkel onderdeel van deze website vormt een contractueel aanbod dat eenzijdig kan worden aanvaard.  Uw bestelling vormt een vraag die wij naar eigen goeddunken kunnen accepteren.  Onze acceptatie wordt aangegeven doordat wij u een orderbevestiging zullen bezorgen.  Op het ogenblik van ontvangen van deze bevestiging en na aanvaarding ontstaat een bindend contract tussen AMLCO BV en u.
 • 13.2 Orderbevestigingen worden u toegezonden voor aanvang van de Diensten en kunnen volgende informatie bevatten:
 • 13.2.1 Bevestiging van de bestelde Diensten, inclusief details van de belangrijkste kenmerken van deze Diensten;
 • 13.2.2 Prijs van de bestelde Diensten, inclusief belastingen, leveringen en extra kosten;
 • 13.2.3 Relevante data voor de levering van de Diensten;
 • 13.2.4 Gebruikersgegevens en relevante informatie voor de toegang tot de bestelde Diensten.
 • 13.3 Indien wij, om welke reden dan ook, uw bestelling niet accepteren, zal onder normale omstandigheden geen betaling plaatsvinden.  In elk geval zullen alle bedragen die u in verband met uw bestelling heeft betaald, binnen 30 kalenderdagen worden terugbetaald.
 • 13.4 De betaling van de Diensten gebeurt via de door u gekozen betalingsmethode.
 • 13.5 We streven ernaar om uw bestelling binnen de 5 werkdagen uit te voeren, zoniet, binnen een redelijke termijn na uw bestelling, tenzij er uitzonderlijke omstandigheden zijn.  Als we uw bestelling niet binnen een redelijke termijn kunnen uitvoeren, zullen wij u op het moment van bestellen op de hoogte brengen.  De tijd waarbinnen uw bestelling wordt afgerond is geen essentiële voorwaarde van het contract en wij zijn niet aansprakelijk jegens u als wij dat niet doen.
 • 13.6 AMLCO BV zal alle  redelijke inspanningen aanwenden om de Diensten te voorzien met redelijke vaardigheid en zorg, in overeenkomst met de beste handelspraktijken.
 • 13.7 In het geval dat Diensten worden geleverd die niet in overeenstemming zijn met uw bestelling en dus onjuist zijn, dient u onmiddellijk contact op te nemen om ons op de hoogte te stellen.  We zorgen ervoor dat de nodige correcties zo spoedig mogelijk worden aangebracht.  Er kunnen aanvullende voorwaarden zijn op de levering van bepaalde Diensten.  Bij het voltooien van uw bestelling wordt u gevraagd om uw aanvaarding van dergelijke algemene voorwaarden te lezen en te bevestigen.
 • 13.8 AMLCO BV biedt technische ondersteuning.  AMLCO BV stelt alles in het werk om tijdens de kantooruren (9.00u tot 17.00u) snel te reageren op vragen tot ondersteuning.  Wij garanderen echter geen bepaalde responstijd.

14. Annulering van bestellingen en Diensten

We willen dat u tevreden bent van het aanbod en de dienstverlening van AMLCO BV.  Als u ons wilt contacteren, neem dan contact op met de klantenservice op het nummer 03/361.01.30 of per mail op info@amlco.eu.
Een bestelling kan geannuleerd worden.  Deze annulatie is onderworpen aan een aantal voorwaarden.
 • 14.1 Als Europees consument heeft u mogelijk recht op bedenktijd.  Deze periode begint zodra uw bestelling is bevestigd en het contract tussen AMLCO BV en u is gevormd en eindigt aan het einde van 14 kalenderdagen na die datum.  Als u binnen deze periode van gedachten verandert over de Diensten en u uw bestelling wenst te annuleren, neem dan contact op via het volgende mailadres: info@amlco.eu.  Uw recht om te annuleren tijdens de bedenktijd is onderworpen aan de bepalingen van artikel 14.2.
 • 14.2 Zoals gespecificeerd in subbepaling 14.1, heeft u recht op bedenktijd.  Indien u gebruik maakt van deze bedenktijd, gaat u akkoord met volgende bepalingen:
 • 14.2.1 Wanneer de Diensten volledig worden uitgevoerd binnen de bedenktijd van 14 dagen, verliest u uw recht om te annuleren.
 • 14.2.2 Indien u opzegt nadat de Diensten werden geleverd maar deze nog niet werden voltooid, moet u nog steeds betalen voor de geleverde Diensten tot het moment dat u wilt annuleren.  Het verschuldigde bedrag wordt berekend in verhouding tot de volledige prijs van de Diensten en de feitelijk reeds geleverde Diensten.  Alle bedragen die al voor de Diensten werden betaald, worden terugbetaald onder voorbehoud van inhoudingen berekend in overeenstemming met het voorgaande.
 • 14.3 Annulering van de Diensten nadat de bedenktijd van 14 dagen is verstreken, is onderworpen aan de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn en kan onderworpen zijn aan een minimale contractduur.

15. Privacy

Het gebruik van de website wordt ook beheerst door ons privacybeleid dat door deze verwijzing integraal deel uitmaakt van de Algemene Voorwaarden.  Klik op bovenstaande link om het privacybeleid te bekijken.

16. Hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken (Gegevensbescherming)

 • 16.1 Alle persoonlijke informatie die wij kunnen verzamelen (inclusief maar niet beperkt tot uw naam en adres) zal worden verzameld, gebruikt en bewaard in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • 16.2 We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om:
 • 16.2.1 Onze Diensten te leveren;
 • 16.2.2 Uw betalingen te verwerken; 
 • 16.2.3 U te informeren over nieuwe producten of u te informeren omtrent verlopen attesten.
  U kan te allen tijde verzoeken dat wij u deze informatie niet meer sturen.
 • 16.3 In bepaalde omstandigheden en met uw toestemming, kunnen wij uw persoonlijke gegevens doorgeven aan kredietinformatiebureaus.  Deze instanties zijn ook gebonden aan de AVG en moeten uw persoonlijke gegevens dienovereenkomstig gebruiken en bewaren.
 • 16.4 We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derde partijen overmaken zonder uw uitdrukkelijke toestemming te hebben verkregen.

17. Disclaimers

 • 17.1 We geven geen garantie of verklaren niet dat de website aan uw eisen zal voldoen, dat deze van voldoende kwaliteit zal zijn , dat deze geschikt is voor een bepaald doel, dat deze compatibel zal zijn met alle systemen, dat deze veilig is en dat alle verstrekte informatie accuraat is.  Wij garanderen geen specifieke resultaten.
 • 17.2 Geen enkel deel van deze website is bedoeld als advies. U kan dus niet steunen op de verstrekte informatie bij  het nemen van (juridische) beslissingen of enige andere actie.
 • 17.3 Geen enkel deel van deze website is bedoeld als contractueel aanbod dat kan worden aanvaard.
 • 17.4 Hoewel wij alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de website veilig en vrij van fouten, virussen en andere malware is, wordt u sterk aangeraden om verantwoordelijkheid te nemen voor uw eigen internetbeveiliging, de beveiliging van uw persoonlijke gegevens en van uw computer(s).

18. Wijzigingen aan de website en deze Algemene Voorwaarden

We behouden ons het recht voor om de Website, de Inhoud of deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. U bent gebonden aan alel wijzigingen in de Algemene Voorwaarden vanaf de eerste keer dat u de Website na de wijzigingen gebruikt.  Alw wij wettelijk verplicht zijn om wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden, zijn deze wijzigingen automatisch van toepassing op alle bestellingen die in behandeling zijn en op alle bestellingen die u in de toekomst plaatst.

19. Beschikbaarheid van de Website

 • 19.1 De Website wordt geleverd "zoals hij is" en op een "zoals beschikbaar"-basis.  AMLCO BV gebruikt best practices uit de branche om een hoge uptime te bieden, inclusief een fouttolerante architectuur die wordt gehost in cloudservers.  Wij geven geen garantie dat de Website of faciliteiten vrij zullen zijn van defecten en/of fouten en wij bieden geen enkele vorm van terugbetaling voor de onbeschikbaarheid van de Website.  Wij bieden geen garanties (expliciet of impliciet) van geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid van informatie, compatibiliteit en bevredigende kwaliteit.
 • 19.2 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige storing of niet-beschikbaarheid van de Website als gevolg van externe oorzaken, waaronder maar niet beperkt tot, ISP-apparatuurstoring, hostapparatuurstoring, communicatie- en netwerkstoring, natuurrampen, oorlogshandelingen, of wettelijke beperkingen en censuur.

20. Beperking van aansprakelijkheid

 • 20.1 Voor zover maximaal toegestaan door de Wet, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade, voorzienbaar of anderszins, inclusief enige indirecte, gevolgschade, speciale of andere schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website of enige informatie die erop staat.  u dient zich ervan bewust te zijn dat u de Website en de Inhoud ervan op eigen risico gebruikt.
 • 20.2 In het geval dat één van de voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar blijkt te zijn, heeft deze geen invloe dop de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige voorwaarden.  Deze voorwaarde wordt in voorkomend geval vervangen door een wettelijke variant die het doel van de oorspronkelijke paragraaf het dichtst benadert.

21. Verklaring van afstand

In het geval dat een partij in deze Algemene Voorwaarde nalaat enig recht of rechtsmiddel uit te oefenen, zal dit niet opgevat worden als een verklaring van afstand van dat recht of rechtsmiddel.

22. Eerdere Algemene Voorwaarden

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en eerdere versies daarvan, zijn huidige Algemene Voorwaarden bepalend, tenzij anders, uitdrukkelijk, vermeld.

23. Rechten van derde partijen

Niets in deze Algemene Voorwaarden verleent enige rechten aan derden.  De overeenkomst tot stand gebracht door deze Algemene Voorwaarden is afgesloten tussen u en AMLCO BV.

24. Communicatie

 • 24.1 Alle kennisgevingen/mededelingen zullen aan ons worden gedaan ofwel per post aan ons kantoor (zie adres hierboven) of per e-mail aan info@amlco.eu.  Een dergelijke kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen 3 dagen na verzending.  
 • 24.2 We kunnen u van tijd tot tijd, als u ervoor kiest om deze te ontvangen, informatie sturen over onze producten en/of diensten.  Als u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, klikt u op de link 'Uitschrijven' in elke e-mail die u van ons ontvangt.

25. Wetgeving en jurisdictie

Deze Algemene Voorwaarden en de relatie tussen u en AMLCO BV worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving.  U gaat ermee akkoord u te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de Belgische rechtbanken en meer bepaald aan die van de rechtbanken van Antwerpen.