Level playing field voor
voetbalmakelaars en -clubs

22 maart 2024


Na België, voetbalmakelaars ook door Europa aangeduid als “onderworpen entiteit” in het kader van de preventieve antiwitwasregelgeving

Voetbalclubs en -makelaars zijn in België sinds 2020 onderworpen aan de verplichtingen van de preventieve antiwitwasregelgeving. De Belgische antiwitwasregelgeving was hierdoor zelfs strenger dan de vijfde Europese Witwasrichtlijn. De nieuwe Europese regelgeving, die nog niet in werking getreden zijn, zal hieraan echter verandering brengen. Naar het voorbeeld van België, zal ook Europa voetbalmakelaars aanduiden als “onderworpen entiteit”. In de toekomst zullen alle Europese voetbalmakelaars bijgevolg de wettelijke verplichtingen moeten naleven. In België zal dit geen wijzigingen teweegbrengen.

De wijziging komt er ter voorkoming van het witwassen en de financiering van terrorisme binnen de voetbalsector en om de integriteit van de sport te waarborgen. De regels zullen aldus wederom versterkt en gelijktijdig ook geharmoniseerd worden. Andere lidstaten – andere dan België - zullen wel de nodige aanpassingen dienen te doen.

Dat België gedurende 2020 besliste om voetbalmakelaars als eerste lidstaat te onderwerpen aan haar preventieve antiwitwasverplichtingen is het rechtstreeks gevolg van Operatie Propere Handen. Dit grootschalig onderzoek werd gevoerd door het federaal parket naar witwaspraktijken, omkoping en matchfixing in het Belgisch voetbal.