Vernietiging van Vlaamse omzettingsregels voor DAC 6-richtlijn vanwege beroepsgeheim

KLAAS FRANCKEN | 3 november 2023


Advocaat bij Tuerlinckx Tax Lawyers | Expert bij AMLCO


Van AMLCO Actua

Het Grondwettelijk Hof (Grondwettelijk Hof nr. 111/2023, 20 juli 2023) heeft besloten om de Vlaamse omzettingsregels van de DAC 6-richtlijn gedeeltelijk te vernietigen, omdat deze in strijd waren met het beroepsgeheim van bepaalde meldingsplichtigen. Eerder was ook al een deel van de federale omzettingswet vernietigd door het Hof.

De DAC 6-richtlijn vereist dat intermediairs agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies melden aan de bevoegde autoriteiten, in dit geval de Vlaamse Belastingdienst. In sommige gevallen rust deze meldingsplicht op de belastingplichtige zelf, niet op de intermediair. Dit heeft betrekking op bepaalde "grensoverschrijdende fiscale constructies".

Voor de zogenaamde 'marktklare constructies' zijn intermediairs bovendien verplicht om elke drie maanden een bijgewerkt verslag op te stellen met nieuwe meldingsplichtige informatie die sinds het laatste ingediende verslag beschikbaar is gekomen.

Naar aanleiding van bezwaren van beroepsorganisaties en advocaten heeft het Grondwettelijk Hof delen van de Vlaamse omzettingswetgeving vernietigd, nadat er al eerder een schorsing was geweest.

Het Hof heeft bepaald dat advocaat-intermediairs zich mogen beroepen op het beroepsgeheim met betrekking tot de verplichting om periodieke meldingen van marktklare constructies te doen. Ook hoeven advocaat-intermediairs geen andere intermediairs te informeren die niet hun cliënten zijn. Belastingplichtigen behouden echter de mogelijkheid om hun advocaat-intermediairs toestemming te geven om de meldingsplicht namens hen te vervullen.

Belangrijk om op te merken is dat het Grondwettelijk Hof geen bezwaar heeft tegen de initiële meldingsplicht voor marktklare constructies, zelfs niet als deze meldingsplicht geldt voor een intermediair die gebonden is aan een strafrechtelijk gesanctioneerd beroepsgeheim.