Wat is de CFI?

26 januari 2024


De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), opgericht in 1993 is een onafhankelijke administratieve overheid met rechtspersoonlijkheid en staat onder het toezicht van de Ministers van Justitie en van Financiën. Ze staat onder leiding van een magistraat, Dhr. Philippe de Koster, en is samengesteld uit gerechtelijke en financiële deskundigen en een hoger officier van de federale politie

 De CFI is belast met de behandeling van verdachte financiële feiten en verrichtingen die verband houden met het witwassen van geld en de financiering van terrorisme die gemeld worden.

De CFI kan van de aan de Wet onderworpen entiteiten en  personen, van alle politiediensten en de administratieve diensten van de Staat, de curatoren, de voorlopige bewindvoerders van een faillissement en de gerechtelijke overheden verzoeken om haar alle bijkomende inlichtingen verstrekken die zij voor de vervulling van haar opdracht nuttig acht, binnen de door haar bepaalde termijn.
Zij mag bovendien ter plaatse kennisnemen van alle stukken die aan de in de wet vermelde ondernemingen of personen toebehoren of in hun bezit zijn, en die van nut zijn voor de vervulling van haar wettelijke opdracht.

De CFI kan zich eveneens verzetten tegen de uitvoering van elke verrichting in een zaak indien zij het nodig acht wegens het ernstig of dringend karakter van deze zaak, waardoor de uitvoering van de verrichtingen tijdens maximaalvijf werkdagen te rekenen van de kennisgeving wordt geschorst.

Indien de CFI van oordeel is dat de maatregel moet worden verlengd, zal zij dit onverwijld aan de procureur des Konings of aan de federale procureur moeten verzoeken die de nodige beslissingen kan nemen.

Zodra uit dit onderzoek blijkt dat er een ernstige aanwijzing van witwassen van geld of financiering van terrorisme bestaat, zal de CFI deze informatie aan de procureur des Konings of aan de federale procureur, die een opsporingsonderzoek kan voeren of een gerechtelijk onderzoek kan gelasten, meedelen.

Wanneer een dossier zonder gevolg wordt geklasseerd, zal de CFI de meldende entiteit hiervan op de hoogte brengen.