Wat is een PEP?

15 januari 2024


PEP staat voor Politically Exposed Person of ook wel Politiek Prominent Persoon genoemd in het Nederlands
Politiek prominente personen zijn individuen die een publieke functie bekleden of bekleed hebben en daardoor een verhoogd risico op betrokkenheid bij corruptie en witwassen vertonen. Dit kunnen onder andere regeringsleiders, ministers, parlementariërs, rechters, ambassadeurs en hoge militaire functionarissen zijn.
Artikel 4, 28° van de antiwitwaswetgeving definieert politiek prominente personen als volgt:
Een natuurlijk persoon die een prominente publieke functie bekleedt of bekleed heeft, en met name :
1° staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen :
a) de Koning;
b) de Eerste minister, Minister-president, Vice-Eerste ministers, Viceministers-President, ministers en staatssecretarissen;
2° parlementsleden of leden van soortgelijke wetgevende organen :
a) de Kamervoorzitter, Senaatsvoorzitter, Parlementsvoorzitter, parlementsleden, senatoren, gecoöpteerde senatoren, commissievoorzitters en commissieleden;
3° leden van bestuurslichamen van politieke partijen :
a) de leden van het partijbestuur, de politieke raad, de partijraad, het directiecomité, het dagelijks bestuur en het partijsecretariaat;
4° leden van hooggerechtshoven, grondwettelijke hoven of van andere hoge rechterlijke instanties, met inbegrip van administratieve rechterlijke instanties, die arresten wijzen waartegen geen beroep openstaat, behalve in uitzonderlijke omstandigheden :
a) raadsheer in het Hof van Cassatie (met inbegrip van de eerste voorzitter, de voorzitter en de sectievoorzitters);
b) raadsheer in het hof van beroep (met inbegrip van de eerste voorzitter en de kamervoorzitters);
c) raadsheer in het arbeidshof (met inbegrip van de eerste voorzitter en de kamervoorzitters);
d) plaatsvervangende raadsheren bij deze drie hoven;
e) de eerste Voorzitter, voorzitters, kamervoorzitters, staatsraden, assessoren, en auditeurs bij de Raad van State;
5° leden van rekenkamers of van raden van bestuur van centrale banken
a) de Gouverneur en de leden van het Directiecomité en van de Regentenraad van de Nationale Bank van België;
b) de eerste voorzitter, de voorzitters en raadsheren bij het Rekenhof;
6° ambassadeurs, consuls, zaakgelastigden en hoge officieren van de strijdkrachten :
a) de ambassadeurs, consuls en zaakgelastigden;
b) de officieren bekleed met de graad van generaal of van admiraal die door de Koning voor een specifieke functie aangewezen zijn;
c) de officieren bekleed met de graad van luitenant-generaal of vice-admiraal die, naargelang het geval, door de Koning of de minister van Defensie, voor hun ambt aangewezen zijn;
d) de officieren bekleed met de graad van generaal-majoor of divisieadmiraal die, naargelang het geval, door de Koning of de minister van Defensie, voor hun ambt aangewezen zijn;
e) de officieren bekleed met de graad van brigadegeneraal of flottielje-admiraal die door de Koning voor een specifieke functie aangewezen zijn;
7° leden van het leidinggevend, toezichthoudend of bestuurslichaam van overheidsbedrijven :
a) de Chief Executive Officer, de Afgevaardigd of Gedelegeerd Bestuurder, de voorzitter, bestuurders en leden van de raad van bestuur, de voorzitter en de leden van het directiecomité en het uitvoerend comité, de regeringscommissarissen;
b) bestuurders, plaatsvervangend bestuurders en leden van de raad van bestuur of bekleders van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie gevestigd op het Belgisch grondgebied.
Daarnaast bepaalt de wet dat ook familieleden en personen bekend als naaste geassocieerden kwalificeren als PEP. Onder een familielid wordt verstaan:
  a) de echtgenoot of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot wordt aangemerkt.
  b) de kinderen en de echtgenoten van die kinderen of de personen die als gelijkwaardig met de echtgenoot worden aangemerkt;
  c) de ouders;
 Onder personen bekend als naaste geassocieerden wordt verstaan:
  a) natuurlijke personen die samen met een politiek prominente persoon de uiteindelijke begunstigden zijn van een entiteit of waarvan bekend is dat zij met een politiek prominente persoon andere nauwe zakelijke relaties hebben;
  b) natuurlijke personen die als enige de uiteindelijke begunstigden zijn van een entiteit of, waarvan bekend is dat deze in feite werd opgericht ten behoeve van een politiek prominente persoon; 

De wetgeving voorziet met andere woorden in een lijst van publieke functies die aanleiding kunnen geven tot de kwalificatie als PEP, zonder te voorzien in een nominatieve lijst.

Verschillende organisaties, zoals financiële toezichthouders en regelgevende instanties op nationaal en internationaal niveau, bieden richtlijnen met betrekking tot PEPs. Een van de bekendste internationale bronnen voor PEP-lijsten is de Financial Action Task Force (FATF), een intergouvernementele organisatie die internationale normen en richtlijnen voor anti-witwas- en anti-terrorisme financiering vaststelt. De FATF heeft aanbevolen definities en richtlijnen voor de identificatie van PEPs.

Wel bestaan er nominatieve lijsten die worden aangeboden door commerciële dienstverleners om financiële instellingen en andere entiteiten te helpen bij het identificeren van personen met politieke invloed of publieke ambten. Enkele van deze dienstverleners zijn:

  • Refinitiv (voorheen bekend als Thomson Reuters): Refinitiv biedt een scala aan financiële en zakelijke informatie, waaronder PEP-lijsten, en helpt organisaties bij het voldoen aan AML- en KYC-vereisten.

  • Dow Jones Risk & Compliance: Dow Jones biedt PEP-lijsten en andere compliance-oplossingen om organisaties te helpen bij het identificeren en screenen van PEPs en andere risicovolle entiteiten.

  • World-Check van Refinitiv: World-Check is een specifieke dienst van Refinitiv die gericht is op het verstrekken van informatie over PEPs, sanctielijsten en andere risicovolle entiteiten voor compliance-doeleinden.

  • Bureau van de Europese Unie voor de bestrijding van fraude (OLAF): OLAF biedt een PEP-database die specifiek gericht is op PEPs binnen de Europese Unie.

  • LexisNexis: LexisNexis biedt PEP-screening en andere compliance-diensten om organisaties te helpen bij het identificeren en beheren van risico's met betrekking tot PEPs.